ידוע לי כי ואני מאשר כי:

 1. העמותה לשגשוג ובטחון במזה"ת (להלן "העמותה"), מפעילת פרויקט "הדרך אל האושר"® מעניקה שי לבתי הספר תקליטור (DVD) המציג את 21 כללי הדרך אל האושר בצורה חזותית וחוויתית. מטרת המתנה הינה לסייע למנהלים והמורים להקנות ולהטמיע כישורי חיים וערכי מוסר גבוהים בקרב התלמידים. המתנה היא לטובת ביה"ס ואנשי הוראה (מורים, מנהלים ומפקחים) בלבד, ולא תינתן ללא תשלום לגוף ו/או אדם פרטי בלא תאום מראש עם הנהלת העמותה.

 2. העמותה רשאית להפסיק את מתן התקליטור במתנה בכל עת, וללא התראה מוקדמת, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 3. הפקת והפצת התקליטור הינו אמצעי אחד מיני רבים שהעמותה נוקטת בהם, בכדי לעודד בקרב הציבור את הנושא של ערכים, והתנהגות חברותית וסובלנית בין אדם לחברו.

 4. בהתאם לתיקון מספר 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982, סעיף 30א. (להלן: "החוק"), הנני מאשר/ת בזה, לעמותה לשלוח אליי ו/או אל מי מטעמי, באמצעות הודעה אלקטרונית ו/או הודעת מסר קצר ו/או מערכת חיוג אוטומטית ו/או פקסימיליה ו/או כל אמצעי נוסף ו/או אחר בהתאם לשיקול דעתה של העמותה (קרי "המפרסם"), מעת לעת, דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.

 5. ידוע לי, כי בהתאם לחוק, אף לאחר מתן האישור למשלוח דברי פרסומת, הנני רשאי להודיע על סירובי לקבל דברי פרסומת נוספים ו/או אחרים מטעם העמותה, וזאת באמצעות הודעה בכתב לפקס מספר 03-5350557 או באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית עם המילה "סירוב" בשורת הנושא אל: happypal@netvision.net.il.

6. כן ידוע לי ואני מאשר כי במקרה זה ייגרעו פרטיי ממערכת העמותה בתוך 14 ימי עסקים מקבלת ההודעה כאמור. כמו כן מובהר לי כי ייתכן שבמהלך 14 הימים שלעיל, אמשיך לקבל דברי פרסומת ו/או הודעות שונות מטעם העמותה.

 7. השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is") העמותה לא תישא באחריות להתאמת התקליטור לצורכי המשתמש.

 8. האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.