העמותה לשגשוג ובטחון במזרח התיכון - הדרך אל האושר חייג כעת: 03-5163976

מדיניות

משחק התורמים של העמותה

 

מטרת המדיניות:

להפוך את התרומה לעמותה וההשתתפות בפעילויות השונות שלה למשחק מהנה, שעשוע בין המשתתפים השונים ובכך לעודד את ההשתתפות בפעילויות השונות ואת ההתפתחות האישית, המשפחתית והמקצועית של המשתתפים.

 

המשחק:

הגרלה של פרס בין המשתתפים.

 

העמותה:

העמותה לשגשוג וביטחון במזרח התיכון הידועה בכינויה "הדרך אל האושר", מפעילת פרויקט "האקדמיה להורים".

 

זכאים להשתתף במשחק:

כל אדם מעל גיל 18, אשר הכנסותיו הכוללות הנן מעל שכר המינימום, אשר תורם לעמותה בתרומה חודשית מתחדשת 30 ₪ במשך 3 חודשים רצופים לפחות, ועם התחייבות לתרום במשך 9 חודשים נוספים לפחות, אשר אינו תורם יותר מ-10% משכרו, אשר ענה על שאלון קצר לפיו ניתן ללמוד שהוא בעל ערכי יסוד, אשר עולים בקנה אחד עם ערכי היסוד של העמותה ואשר אישר את מכתב מדיניות זה של העמותה. (להלן: "משתתף");

 

תקופת המשחק:

המשחק יתחיל ויסתיים מדי 3 חודשים ביום העסקים האחרון בכל חודש (מרץ, יוני, ספטמבר, דצמבר), תערך הגרלה בין הזכאים להשתתף במשחק לפי מספר יחידות הזכאות שלהם.

על האמור לעיל, ההגרלה הראשונה תיערך ביום העסקים האחרון של חודש יוני.

 

צבירת יחידות זכאות למשחק:

1.       כל משתתף מקבל יחידת זכאות אחת להגרלה.

2.       כל משתתף אשר יענה נכונה על שאלה אשר תשלח לו מעת לעת במייל ואשר תהיה מבוססת על תוכן החוברת "הדרך אל האושר" יקבל יחידת זכאות נוספת למשחק.

3.       כל משתתף אשר יבקר בסניף של "האקדמיה להורים" וייקח חלק בשיעור מלא של "האקדמיה להורים" יקבל יחידת זכאות למשחק על כל 1 ביקור בסניף.

4.       כל משתתף שישלח סיפור הצלחה או משוב על פעילות של העמותה בה נטל חלק, דרך אתרי העמותה, יהיה זכאי ליחידת זכאות נוספת.

5.       העמותה עשויה מדיי פעם, לפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף עוד אפשרויות של קבלת יחידות זכאות למשתתפים, והיא תודיע על כך במייל שישלח למשתתפים ו/או בדרכים אחרות.

6.       כל משתתף אשר יתרום בתרומה חודשית מתחדשת 30 ₪ נוספים יכפיל את יחידת הזכאות שלו על כל 30 ₪ נוספים שהוא יתרום בחודש (בתרומה חודשית מתחדשת) (כלומר – על 60 ₪ בחודש בתרומה חודשית מתחדשת – יקבל המשתתף פי 2 יחידות זכאות ועל תרומה של 90 ₪ בחודש בתרומה חודשית מתחדשת יקבל המשתתף פי 3 יחידות זכאות וכך הלאה).

לדוגמה, משתתף אשר נכח במפגש אקדמיה אחד, ושלח משוב אחד, יהיה זכאי ל-3 יחידות זכאות למשחק, ומשתתף אשר נכח במפגש אקדמיה אחד, ושלח משוב אחד אך תורם 60 ₪ בחודש למשך כל תקופת המשחק יהיה זכאי ל-6 יחידות זכאות למשחק.

למען הסר ספק, המשחק נועד לשם הנאה ועניין למשתתפים, ולכן העמותה לא תהיה אחראית בשום צורה או אופן במידה ותהיה טעות במספר יחידות הזכאות שנרשמו לזכות משתתף כזה או אחר. באחריות המשתתף בלבד לספור את יחידות הזכאות שלו – ובמידת הצורך לעדכן את העמותה בדבר יחידות הזכאות שלפי דעתו נצברו לזכותו בכל תקופה רלוונטית, כאשר לעמותה תהיה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבל את עדכון המשתתף בדבר יחידות הזכאות שלכאורה נצברו לו או לא בהתאם לרישומיה.

 

הפרסים:

סכום הפרס, בכסף או בשווה כסף, יקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה ויפורסם למשתתפים עד ליום ה-15 בחודש הקלנדרי בו מתחיל סבב חדש של המשחק (ינואר, אפריל, יולי, אוקטובר).

משתתף אשר יזכה בפרס (להלן: "המשתתף הזוכה") יוכל לקבל את הפרס במשרדי העמותה ברח' יגיע כפיים 1, תל אביב (קומה 5) בתוך 30 ימים מיום בו הוכרז על הזוכה; או, במידת האפשר לפי בקשתו של המשתתף הזוכה, ישלח הפרס לביתו.

המשתתף הזוכה יוכל לקבל את הפרס לידיו או, בהתאם לאופי הפרס, לתורמו לעמותה ו/או לייחדו לפעילות חווייתית לפי בחירתו למתנדבי העמותה (סרט, מסעדה, הצגה וכו') – הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשתתף הזוכה.

למען הסר ספק, הואיל ומדובר על משחק, אשר מטרתו לעודד את הפעילות בעמותה, לשם הנאה ועניין של המשתתפים, יכולה העמותה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לצמצם את הפרסים ו/או לבטל אותם כליל והכל בהתאם למצבה של העמותה ומתוך ההבנה שפעילות העמותה קודמת לחלוקת הפרסים. המשתתפים מוותרים בזה על כל טענה ו/או תביעה לעניין זה. מובן שהעמותה תעשה כמיטב יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה.

 

שאלות למשתתף:

על מנת למנוע כניסתם של אנשים אשר מטרותיהם זרות למטרות העמותה כמשתתפים למשחק, וכן למנוע כניסתם של קטינים, אנשים אשר אינם יכולים להרשות לעצמם לתרום לעמותה או אנשים אשר כל מטרתם הנה להרוויח מהמשחק, יקבל כל אדם שירשם למשחק שאלון קצר במייל, אשר יכלול את השאלות הבאות:

  •  גיל
  •  עיסוק
  • מנה שמות של 3 פרקים האהובים עליך ביותר מתוך החוברת "הדרך אל האושר"?
  • למה בחרת לתרום לעמותה (אנא בחר תשובה אחת בלבד)?

o       אני מתנגד לכל סוג של אלימות.

o       אני רוצה לזכות במשחק.

o       אני מאמין שערכים הם הבסיס לחינוך ולחברה טובה יותר.

o       אני תומך במאמצי העמותה לסייע להורים ליצור תא משפחתי חמים ובריא.

  •  מתוך מגוון הפעילויות של העמותה, איזה פעילות היא החשובה ביותר לדעתך (אנא בחר תשובה אחת בלבד)?

o       הרצאות בנושא מניעת אלימות.

o       הרצאות לשיפור הערכים.

o       משחקים בין התורמים לעמותה.

o       פרויקט האקדמיה להורים.

o       תמיכה והעשרה לאוכלוסיות חלשות.

 

באמצעות התשובות לשאלות אלה, נוכל בעמותה לצרף כמשתתפים רק את אותם אנשים אשר מכירים ולו במעט את פעילותה של העמותה ותומכים במטרותיה.

אדם שיענה באופן לא נאות על שאלות אלה ו/או מי אשר גילו או עיסוקו לא ירשה את השתתפותו במשחק בהתאם להגדרת ה"משתתף" לא יוכל להשתתף במשחק; ולמען הסר כל ספק, תרומה לעמותה לא מבטיחה את השתתפות במשחק בשום צורה או דרך, שכן רק המשתתפים יוכלו להשתתף במשחק.

 

פרסום:

כל ההודעות ו/או הפרסומים בקשר למשחק יפורסמו במיילים למשתתפים בלבד ו/או באתרי האינטרנט של העמותה, לפי שיקול דעתה של העמותה בלבד, והמשתתפים הם אלו שיהיו אחראיים לעקוב אחר פרסומי העמותה.

העמותה לא תהיה האחראית כלפי משתתף בשום צורה או דרך על פרסום כזה או אחר, אשר לא הגיע אליו והמשתתף מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה בגין כך.

 

דרכי התקשרות:

כל השאלות, ההערות או ההארות מכל מין וסוג, תועברנה לעמותה לכתובת המייל: osher2@timemaker.org והן תעננה לפי סדר עדיפויות של העמותה. שאלות בקשר למשחק לא יענו בשום צורה אחרת מלבד באמצעות הדוא"ל הנ"ל.

 

הגבלת אחריות:

העמותה תעשה כמיטב יכולתה לנהל את המשחק להנאתם של כל המשתתפים, תוך הכנסת עניין והנאה למשחק ככל שיתאפשר לה. יחד עם זאת מטרת המשחק הנה לעורר עניין והנאה למשתתפים ולהגדיל את הכנסות העמותה מתרומות, ולפיכך העמותה לא תהיה אחראית בשום צורה, דרך או אופן בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתתף, אם יגרם, כתוצאה מהמשחק ו/או ממעשיה של העמותה בקשר עם המשחק, לרבות מחדלי העמותה ו/או רשלנותה של העמותה מכל מין וסוג בקשר עם המשחק ו/או ניהולו, לרבות בגין טעויות אשר תגרמנה, אם תגרמנה על ידי העמותה בעניין המשחק.

משתתף אשר מרגיש או שיש לו את היסוד להניח כי עלול להיגרם לו נזק כל שהוא, כתוצאה מהמשחק ו/או אופן ניהולו לרבות העובדה כי לעמותה שמורה הזכות הבלעדית להפסיק את המשחק בכל שלב ומבלי ליתן הודעה מוקדמת למשתתפים מתבקש בזה להפסיק את השתתפותו במשחק לאלתר, ולא יהיה מושתק מלטעון כל טענה ולתבוע כל תביעה בעניין זה.

 


 

חידוש תרומות:

למען הסר ספק, התרומה של כל משתתף תתחדש מדי חודש בחודשו, בהתאם לסכום התרומה שהוא בחר. העמותה לא תפסיק בשום שלב את החיוב, זולת במקרים בהם יבקש זאת המשתתף מהעמותה מפורשות, בכתב ולפחות 14 ימים לפני מועד החיוב הקרוב (אחרת תופסק תרומתו במועד החיוב הבא אחריו) באמצעות שליחת בקשה לכתובת הדוא"ל דלעיל. בקשות להפסקת התרומה תתאפשרנה אך ורק לאחר תום 12 חודשי החיוב הראשונים כמתואר ב"זכאים להשתתף במשחק" שלעיל!

 

·      מכתב מדיניות זו הנו פנימי לתורמי העמותה והוא נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך למען הסר ספק, דין זכר כדין נקבה, דין יחיד כדין רבים.

·        אישור מכתב מדיניות זה מהווה תנאי יסודי להשתתפות במשחק.